Gregor Mendel, a genetika atyja

Szu­dé­ta­né­met csa­lád­ban született, gyermekkorában ker­tész­ként is dol­go­zott, majd 1840 és 1843 kö­zött böl­csé­sze­tet ta­nult az ol­müt­zi Fi­lo­zó­fi­a­i In­té­zet­ben. Nem volt más kiút a szegénységből, ezért pa­pi pá­lyá­ra lépett, és hu­szon­egy é­ve­sen, a brnói Szent Tamás kolostorban be­lé­pett az Á­gos­ton-rend­be és ek­kor vet­te fel a Gre­gor szer­ze­te­si ne­vet. Teológiát és me­ző­gaz­da­sá­got is ta­nult, majd 1847-ben szen­tel­ték pap­pá.

Több tantárgyat is tanított ez időben, és folyamatosan tovább képezte magát, míg a brünni kolostor kert­jé­ben vég­zett nö­vény­ke­resz­te­ző kí­sér­le­te­i­vel meg­ál­la­pí­tot­ta az ö­rök­le­tes “fak­to­rok” u­tód­nem­ze­dé­kek­be át­ju­tá­sá­nak tör­vény­sze­rű­sé­ge­it, és ez­zel meg­a­la­poz­ta a mo­dern ge­ne­ti­kát.

A meg­fi­gye­lé­se­it és a kö­vet­kez­te­té­se­it sza­bá­lyok­ba fog­lal­va 1865 feb­ru­ár­já­ban e­lő­ad­ta a Brünni Ter­mé­szet­vizs­gá­ló E­gye­sü­let ü­lé­se­in, majd 1866-ban pub­li­kál­ta is Versuche über Pflanzen-Hybriden cím­mel az e­gye­sü­let év­köny­vé­ben. Ő volt az el­ső, aki a ke­resz­te­zé­si kísérleteket olyan ter­je­de­lem­ben és sta­tisz­ti­ka­i­lag ér­té­kel­ve vé­gez­te, hogy ez­zel le­het­sé­ges­sé vált meg­ál­la­pí­ta­ni a hib­rid u­tó­dok kü­lön­bö­ző tu­laj­don­sá­gú a­lak­ja­i­nak szá­mát, meg­ha­tá­roz­ni a kü­lön­fé­le for­ma­tí­pu­sok nem­ze­dé­kek­be­li szám­vi­szo­nya­it. A mun­ká­ja köz­ben rá­jött a si­ke­res ö­rök­lés­ta­ni kí­sér­le­te­zés fel­té­te­le­i­re is.

A mun­ká­já­nak e­red­mé­nye­i a Men­del-sza­bá­lyok, a­me­lyek le­ír­ják az ö­rök­le­tes fak­to­rok nemze­dé­kek kö­zöt­ti át­ju­tá­sá­nak tör­vény­sze­rű­sé­ge­it az i­va­ros sza­po­ro­dá­sú fa­jok­ban. A következ­te­té­se­it nem ér­tet­ték meg és a mun­kás­sá­gá­val nem fog­lal­koz­tak, el­ső­sor­ban a­zért, mert ab­ban az i­dő­ben min­den­ki az e­vo­lú­ci­ós vál­to­zá­sok vizs­gá­la­tá­nak és ku­ta­tá­sá­nak lá­zá­ban é­gett, a leg­töb­ben az e­vo­lú­ci­ós vál­to­zá­sok o­ka­it ke­res­ték. Kísérleti eredményeit sokáig vitatták, majd az 1920-30-as é­vek­ben az e­red­mé­nye­it is­mét be­é­pí­tet­ték az e­vo­lú­ci­ó szintetikus el­mé­le­té­be.

 

Mendel féle törvények:

 

* A ga­mé­ták tisz­ta­sá­gá­nak el­ve, a­mit mo­no­hib­ri­di­zá­ci­ó­val bi­zo­nyí­tot­tak

* Az F1 nem­ze­dék hib­rid­je­i­nek egy­for­ma­sá­ga

* Tu­laj­don­ság­pá­rok ön­ál­ló ha­sa­dá­sá­nak tör­vé­nye

 

 

 

(forrás: emberi-test.uw.hu)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk. Ismerje meg tájékoztatónkat arról, hogy milyen sütiket használunk, vagy a beállítások résznél ki lehet kapcsolni a használatukat. Elfogad Elolvasom